The Hangman Johnny

"O, dey call me Hangman Johnny !
O, ho ! O, ho !
But I never hang nobody,
O, hang, boys, hang !


"O, dey call me Hangman Johnny !
O, ho ! O, ho !
But we 'll all hang togedder,
O, hang, boys, hang ! "